Bæredygtighed i praksis
Opinion

Opinion valg-special: Sådan vil partierne prioritere erhvervsskolerne i valget

Af Mie Olsen og Didier Larsen
Folketingsvalget d. 1 november 2022 nærmer sig. NyTænk har spurgt de 14 opstillede partier, hvorvidt erhvervsskolerne pt. får nok midler set i lyset af elevernes ansvar for at sikre den grønne omstilling.
Christiansborg_Folketingssalen_20120420_0222F_(8188480571)

Er erhvervsskolerne hidtil gået lidt i glemmebogen i den politiske uddannelsesfinansiering? Ifølge de fleste partier er svaret “ja”. NyTænk har bedt uddannelsesordførere og repræsentanter fra alle indstillede folketingspartier kommentere på deres prioritering af skolerne.

Læs også: Opinion: Opråb til politikerne – lad økologiske og konventionelle planteavlere samarbejde

Og om at sætte et par ord på det ansvar, som faglærte inden for byggeri, energi og jordbrug har ift. at få bæredygtige teknologier til at virke i praksis. 

Her er deres svar.

VENSTRE

V_ikon-print-CMYK

“Det er behov for, at vi investerer i erhvervsskolerne for at gøre dem mere attraktive, da efterspørgslen på faglærte forventes at stige. Blandt andet på grund af den grønne omstilling. 

Antallet af unge, der får en erhvervsuddannelse er faldet under den socialdemokratiske regering, og knap halvdelen dropper ud af uddannelsen. Det er ikke godt nok. Derfor ønsker Venstre at investere 400 mio. kr. årligt i erhvervsskolerne, og heraf foreslår vi, at 150 mio. kr. afsættes til nyt og mere tidssvarende udstyr.

Når vi taler med danske virksomheder, der leverer teknologien, løsningerne og produkterne til den grønne omstilling, hører vi entydigt, at de mangler faglærte. Ligeledes har Dansk Metal og Dansk Industri for nyligt peget på, at det bliver svært at komme i mål uden den gruppe.” 

FRIE GRØNNE

Frie_Grønne_Q

“Vi skal have gang i en masse som kan understøtte bæredygtighed. Især produktion af holdbare produkter, som kan repareres og fungere i cirkulær produktion. Det kræver både nytænkning i flere af uddannelserne og mere efteruddannelse.

Der ligger en stor opgave på håndværkernes skuldre i forhold til at bæredygtige materialer, genbrug og genanvendelse. Frie Grønne ønsker nul-energihuse, hvilket er en ny og stor opgave. Desuden skal den eksisterende bygningsmasse renoveres, så energiforbruget sænkes. Og det kræver mange fagligheder.

Erhvervsuddannelserne er underfinansierede. Både når det kommer til de fysiske rammer på skolerne og tidssvarende værktøj, som elever og lærlinge skal kunne håndtere. Derfor skal der prioriteres ekstra midler for at komme op i standard.”

LIBERAL ALLIANCE

Har ikke svaret.

DANMARKSDEMOKRATERNE

DD-Flag_Tegnebraet-1

“Erhvervsskolerne er vigtige – også når der ikke er valgkamp. Vi mangler faglærte, og det bliver kun værre i fremtiden, hvis vi ikke får vendt udviklingen. Lige nu vælger mange unge nærmest per automatik gymnasiet. Derfor foreslår vi, at man – som supplement – laver nye fagrettede studieretninger på gymnasierne, hvor de studerende kan få lov at snuse til erhvervsrettede fag gennem praktiske forløb.

I Danmarksdemokraterne tror vi, at det bliver svært at komme i mål med den grønne omstilling, hvis vi ikke har nok faglærte til at montere solceller, sætte vindmøller op og løse de mange opgaver, der kræver specifikke håndværksmæssige kompetencer.

Vi hører fra lærlinge og svende, at der mangler ordentligt værktøj, moderne teknologi og bedre undervisning på erhvervsskolerne. Derfor mener Danmarksdemokraterne også, at vi skal investere i faguddannelserne.” 


ALTERNATIVET

alt-logo_cirkel-sort_rgb

“Erhvervsskolerne er meget vigtige. De drukner desværre lidt, da mange partier bruger rigtig meget tid på at tale om frit gymnasievalg. Men den bæredygtige og grønne omstilling kræver viden og kunnen, og derfor skal vi selvfølgelig prioritere dem. 

Der skal installeres varmepumper, energirenoveres og udvikles en teknologi, der gør os i stand til at skabe en grøn og bæredygtig økonomi. Vi får brug for masser af dygtige faglærte mennesker i fremtiden. De skal omstille vores produktionsapparat, bygninger og transportsektor. 

Skolerne er prioriteret for lidt – og bliver heller ikke talt nok op. De er som nævnt udklækningsanstalt for det grønne frontpersonale.”

KRISTENDEMOKRATERNE

KD-logo

“Vi mangler mennesker med en erhvervsuddannelse. Desværre er der nogle, der fravælger uddannelserne, fordi de ikke mener, det er prestige nok. Derfor er det super godt med [initiativer som red.] Skills i Silkeborg, hvor der netop fokuseres på det. 

[Eleverne red.] er et absolut vigtigt fokus. Energirenoveringer af boliger skal prioriteres langt højere fremadrettet.

Skolerne er blevet overset. For eksempel er arbejdsvilkårene langt dårligere her end på STX, hvilket kan betyde noget for, hvem der søger stillingerne. Men det påvirker også muligheden for at fastholde elever – især dem, der har det svært på grund af eksempelvis psykiske udfordringer.” 

SOCIALDEMOKRATIET 

Har ikke svaret.

RADIKALE VENSTRE

rv-b-logo_magenta

“Erhvervsuddannelserne er en vigtig prioritet for Radikale Venstre. Vi er først og fremmest et uddannelsesparti og ønsker et historisk højt løft af uddannelseskvalitet og muligheder. Og vi støtter lærlinge oprøret. Derfor har vi lagt investeringer ind til erhvervsuddannelserne for 150 mio. kroner årligt i vores økonomiske 2030-plan.

De faglærte har allerede og vil fortsat have en kæmpe rolle i den grønne omstilling, når vi skal bygge vindmøller, energivenlige huse, lægge fjernvarme osv. Det er den fortælling, vi skal have med for at gøre det mere attraktivt at læse en [praktisk red.] uddannelse. 

Men i vores iver for at få flere faglærte må vi heller ikke glemme, at vi også skal investere i videregående uddannelser og forskningen. Det er samspillet mellem ufaglærte, faglærte, akademikere og forskere, der hjælper os i mål.”

KONSERVATIVE 

xC_Racing_Green

“Erhvervsskolerne er meget vigtige – og vi vil gerne tildele dem flere midler gennem taxameteret. Der skal være moderne udstyr og undervisning, som tilgodeser fremtidens arbejdspladser.

Håndværkere bliver helt afgørende for den grønne omstilling. Vi kommer ikke i mål, hvis der ikke er hænder til at bygge fremtidens energianlæg.

Skolerne bliver glemt, og desværre lykkedes det ikke for undervisningsministeren at lave en ny institutionslov. Det bliver en bunden opgave for en ny minister efter valget.”

DANSK FOLKEPARTI

Dansk_Folkeparti_Logo.svg

“DF har foreslået, at vi omlægger SU´en for studerende på universiteternes overbygningsuddannelser til et lån. Det vil frigive 2,3 milliarder, og de penge vil vi kanalisere over i erhvervsuddannelserne, så der både er til modernisering af skolerne samt inkøb af maskiner med mere – en slags opgradering hele vejen rundt.

Uden erhvervsuddanelser og faglærte bliver der ikke nogen omstilling. Uanset hvor mange kreative folk, der render rundt i København og demonstrerer. Det er tømrere, murere, elektrikere og andre med en professionel og teknisk uddanelse, der er forudsætningen for, at den grønne omstilling bliver til virkelighed. 

Eleverne er blevet prioriteret for lidt. Man har forsøgt med økonomiske lappeløsninger, men partierne har har været for svage til at satse nok og gå op imod den magtfulde gymnasiesektor.” 

MODERATERNE

Har ikke svaret.

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

SF_logo

“Vi mener helt bestemt, at det er vigtigt at prioritere erhvervsskolerne og har i de sidste tre og et halvt år haft fokus på at få penge til dem via uddannelsesinvesteringer på finansloven. Men vi må indse, at vi ikke har gjort nok. 

SF støtter hundrede procent lærlingeoprøret og vil gerne være med til at sikre bedre udstyr og materialer på skolerne. Samt få flere til at tage en erhvervsuddanelse. De unge faglærte har en kæmpe betydning for den grønne omstilling, og det snakker vi faktisk ikke nok om.

Konkret vil vi sætte 200 millioner kroner af til en generel forhøjelse af taxameteret, som skal gå til erhvervsskolerne. De skal fordeles ud fra den allerede forhandlede milliard ekstra til uddannelse. Derudover vil vi gerne have en pulje målrettet undervisningsmaterialer.”

NYE BORGERLIGE

Nye_Borgerlige_election_symbol

Erhvervsuddannelserne fortjener meget mere opmærksomhed, end de får i dag. Politisk har der i for mange år været fokus på at få flere unge til at tage en gymnasial uddannelse. Det er på høje tid at udbrede de erhvervsfaglige muligheder og en større anerkendelse af kloge hænder. Om bare få år vil Danmark mangle op mod 100.000 faglærte.

Nye Borgerlige vil hæve karakterkravet til gymnasiet og genindføre den traditionelle mesterlæreordning. Vi ønsker også, at folkeskolen målrettes mere mod erhvervsuddannelser. For nogle unge – særligt drenge – er et ensporet fokus på teoretisk viden ikke vejen til et godt liv. Dem, som ikke trives i skolen, skal kunne kombinere undervisning i dansk og matematik med mesterlære på en arbejdsplads fra 8. klasse.

I Danmark har vi en lang tradition for godt håndværk, og det skal vi udvikle – ikke afvikle. Der er behov for bedre faciliteter, flere kompetencer til lærerne, ordentligt værktøj og tidssvarende teknologi på erhvervsuddannelserne.”

ENHEDSLISTEN

enhedslisten-logo

”Erhvervsuddannelserne er afgørende, hvis vi skal sikre, at Danmark indfrier målet om en 70 pct. CO2-reduktion. [Vi behøver red.] dygtige faglærte – som tømrere, murere og elektrikere – med kompetencer inden for klimatilpasning og grøn omstilling. Det kræver uddannelser af høj kvalitet at sikre, at de er klædt på til at løfte det ansvar.

Samtidig er erhvervsskolerne pressede på økonomien efter mange år med besparelser, og flere skoler har slidt og utidssvarende faciliteter og udstyr. Derfor vil Enhedslisten investere massivt i bedre faciliteter, udstyr og efteruddannelse af underviserne.

Enhedslisten mener, at erhvervsuddannelserne bør prioriteres langt højere økonomisk, så de står mål med den værdi uddannelserne og fremtidens faglærte har for samfundet.”

Efter valget vil NyTænk følge op på, om politikerne efterlever ovennævnte ambitioner om at styrke erhvervsskolerne og sikre bedre økonomiske rammer for undervisnings- og materialekvaliteten. Redaktionen vil også løbende formidle de vigtigste beslutninger på området.

Del dette